مطالب توسط دکتر صادقی؛ دبیر علمی وبسایت

چگونه پروپوزال کارشناسی ارشد بنویسیم

پروپوزال کارشناسی ارشد را چگونه بنویسیم با ورود به ترمی که درس روش تحقیق ارائه میشود، اولین بار با مقوله نوشتن پروپوزال تحقیق آشنا میشویم. نمونه پروپوزال های کار شده و تایید شده را در کلاس بررسی میکنیم و با نحوه نگارش پروپوزال بصورت ضمنی آشنا میشویم. نمونه های پروپوزال کمک خوبی برای الگوگرفتن محسوب […]

پیشینه تحقیق را چطور بنویسیم

منابع اطلاعاتی برای بررسی چطور نوشتن پیشینه تحقیق در پاسخ به اینکه پیشینه و سوابق تحقیق را چطور بنویسیم، میتوان گفت که منابع و سوابق به کمک می آیند. منابع اطلاعاتی تحقیق به دو دسته منابع دست اول و دست دوم تقسیم می شوند. منابع دست اول، مطالعات و نوشته های اولیه ی یک نظریه […]

دلایل نوشتن پیشینه تحقیق

دلایل نوشتن پیشینه تحقیق ١. قراردادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی: برای افزودن به دانش موجود، در هر زمینه ای محقق باید رابطهی تحقیق خود را با دانش موجود در آن زمینه بیان کند. بر این اساس محقق بیان می کند که تحقیقات قبلی چه سهمی در روشن شدن مسأله مورد بررسی داشته […]

انواع روایی در روش تحقیق

انواع روایی در روش تحقیق روایی (یا اعتبار) و پایایی (یا قابلیت اطمینان) ابزارها پژوهش در پدیده‌های اجتماعی و سازمانی، اکثراً از طریق معرف‌ها صورت می‌گیرد. برای مثال، زمانی که هدف ارزیابی وجهه‌ی یک استاد بین دانشجویان است، گفته می‌شود رعایت نظم، داشتن سواد، بیان درست و… در زمره‌ی معرف‌ها یا شاخص‌های یک معلم خوب‌اند. […]

مقیاس های اندازه گیری در پروپوزال

مقیاس های اندازه گیری در پروپوزال  هنگامی که همه متغیرهای ممکن در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد ، معلوم می شود که همه اندازه گیریها مانند هم نیستند . در مثال پیشرفت در درس علوم ، متغیر روش تدریس صرفا  متغیر مقوله ای است . می دانیم که روشها متفاوت است و ممکن […]

متغیرهای تحقیق

انواع متغیرهای تحقیق مقایسه بین پیشرفت تحصیلی در درس علوم و روشهای تدرس حاکی از آن است که انواع متفاوتی از متغیر ها وجود دارد . برای توصیف متغیرها عملا از راههای مختلفی میتوان استفاده کرد . از این گونه توصیفها برای روشن شدن معانی متغیرها در تحقیق استفاده می شود . طبقه بندی متغیرها […]

اهمیت پیشینه تحقیق در فصل دوم

اهمیت پیشینه تحقیق در فصل دوم پایان نامه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد فصل ادبیات و پیشینه تحقیق است. نمونه های فصل دوم پایان نامه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری نشان میدهد که شناخت سوابق تحقیق در فصل ۲ دارای اهمیت زیادی است. پیشینه با مقدمه ای شروع میشود، بدنه ای دارد و […]

جمع آوری داده فصل چهار پایان نامه

جمع آوری داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم پایان نامه  پیش از جمع آوری داده ها باید هر نوع ابزار اندازه گیری مورد نیاز شناسایی و حتی بسط داده شود ، یا اگر قرار است داده ها در شرحی توصیفی بیاید ، پژوهشگر باید آنها را برای یاداشت برداری میدانی […]

روایی و پایایی تحقیق

ماهیت پژوهشهای تربیتی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تحقیق و پژوهش در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اساسا فرایندی پویا محسوب می شود و دارای ویژگی هایی است که از نظر وایرزما بدین شرح است: پژوهش فرایندی تجربی است . پژوهش شکلهای مختلفی به خود می گیرد . پژوهش باید دارای روایی باشد […]

ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎسی در تحقیق کیفی دکتری

ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎسی در تحقیق کیفی دکتری ‫ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﭼﻴﺰی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻧﮕـﺎه ﻓـﺮد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه و ‫ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ هسته ‪ ﻣﺮﻛـﺰی ﻳـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ‪ از روی ﻋﻤـﺪ اﻧﺠـﺎم ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮق داده ﻣﻲﺷﻮد‪ ﭼﺮا ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﺑـﺮای ‫ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺖ‪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ […]

قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ‪ در پرسشنامه و پایان نامه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد در تحقیقاتی مانند پرسشنامه و پایان نامه اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳـﺆال ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮای ‫ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺤـﺎوره و ‫ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ‪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴـﺖ‪ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ ‫ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه‪ […]

تعمیم پذیری در تحقیق چیست

تعمیم پذیری در تحقیق چیست ﺗﻌﻤﻴﻢﭘﺬﻳﺮی در تحقیق ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‪ در ﺳﺎﻳﺮ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد‪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن راه ﺣﻞﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ‫ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮدی ﻛـﺮدن ﭼﻨـﻴﻦ داﻧـﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ‪ ‫ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ اﮔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻳﻚ ﻣﺤﻘـﻖ آن […]

هزینه سفارش تایپ آنلاین فارسی انگلیسی

سفارش تایپ متون علمی نوشتن طرح های تحقیقاتی مانند پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و رساله دکتری مستلزم انجام تایپ فارسی و انگلیسی است. تایپ کردن کاری زمان بر بوده و اغلب محقق از مسیر اصلی تحقیق که انجام پایان نامه یا مقاله باشد دور میشود. انجام تایپ چه فارسی چه انگلیسی توسط مجموعه […]

, ,

پیشنهاد طلایی

پیشنهاد طلایی دانشجویان زیادی به من مراجعه میکنند برای راهنمایی نوشتن پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یا بخش های جزئی رساله و پایان نامه مثل فصل دوم پایان نامه، طراحی پرسشنامه، نوشتن فصول دیگر مثل تحلیل آماری و … جدا از اینکه راهنمایی نوشتن و مشاوره فوری نگارش پایان نامه […]

حقوق ثبت پایان نامه در ایران داک

بهره گیری از فناوری مدیریت حقوق دیجیتالی در سامانه مدیریت پایان نامه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ ایران داک حقوق ثبت پایان نامه در ایران داک چکیده زمینه و هدف: تسهیل در امکان نقض حقوق مالکیت فکری و استفاده‌های غیرمجاز از منابع دیجیتالی مانند پایان نامه و پروپوزال یکی از مهم‌ترین پیامدهای توسعه فناوری‌های […]

روایی و پایایی در پژوهش کیفی

روایی و پایایی در پژوهش کیفی کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری چکیده استفاده از روایی و پایایی در پژوهش کمی متداول است و اکنون در پارادایم پژوهش کیفی مجددا مورد توجه قرار گرفته است. چون روایی و پایایی ریشه در نگاه اثبات گرایانه دارد بنابراین باید کاربرد آن ها در رویکرد طبیعت گرایانه مجددا […]

تحقیقات بازاریابی و معادلات ساختاری

لینک دانلود رایگان پروژه پاورپوینت با موضوع: انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی تحقیقات بازاریابی و معادلات ساختاری سرتیترهای این پروژه: انواع تحقیقات بازاریابی روشهای تحقیق بازاریابی مقایسه روشهای قطعی و اکتشافی روشهای مورد بررسی تحلیل مسیر(Path Analysis) ویژگیهای تحلیل مسیر سیر تکامل تحلیل مسیر مفاهیم مقدماتی تحلیل مسیر مثال: مدل مفهومی […]

روایی تحقیق کیفی

روایی در تحقیق کیفی چکیده اغلب تحقیقات کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مبتنی بر پارادایم تفسیری هستند که مبانی و اصول آن ها با پارادایم اثبات گرایی و تحقیقات کمی متفاوت است. بنابراین محققان کیفی مقطع دکتری باید در بکارگیری مفاهیم و معیارهای تحقیق که ریشه در پارادایم اثبات گرایی دارند هشیار […]

بازاریابی در دوران رکود (بررسی آثار بحران مالی غرب)

لینک دانلود رایگان پروژه پاورپوینت با موضوع: بازاریابی در دوران رکود (بررسی آثار بحران مالی غرب) فهرست مطالب: شناسایی بحران مالی و آثار آن دیگران چه کرده اند آثار و تبعات بحران بر تجارت ایران راهکارهای مقابله با بحران تعداد ۳۲ اسلاید با قالب کنفرانسی

اخلاق در بازاریابی محصولات ورزشی

لینک دانلود رایگان پروژه پاورپوینت با موضوع: اخلاق در بازاریابی محصولات ورزشی اهداف مورد بررسی پروژه: گستره اخلاق در بازاریابی ورزشی انتظارات گروه های ذینفع اهمیت اخلاق در بازاریابی ورزشی چالش های اخلاقی فراروی بازاریابی عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی بازاریابی در چه محیطی؟ بازاریابی و مسئولیت های اجتماعی سطوح استدلال اخلاقی مکاتب فلسفی اخلاق […]

دانلود پاورپوینت پروژه مدیریت

دانلود رایگان پروژه پاورپوینت مدیریت دانلود رایگان پروژه بصورت پاورپوینت PPT کاربرد زیادی در تحقیقات و سمینارهای دانشگاهی داراست. سایت پی اچ دی پروپوزال در این راستا و جهت دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع دانشگاهی، اقدام به تدوین و گردآوری پروژه های دانشگاهی پاورپوینت نموده که شما بازدید کننده عزیز میتوانید بصورت طبقه بندی […]

قیمت و هزینه انجام پروپوزال پایان نامه

کارشناسی هزینه انجام پروژه کارشناسی ارشد مدیریت طوری شده که برای برآورد هزینه پروژه هم باید یه کارشناس تعیین بشه و کارشناسی صورت بگیره. من خودم کارشناسی ارشد مدیریت میخونم یه سمینار داشتم رفتم انقلاب هزینه انجام تحقیق دانشجویی پروژه سمینار رو جویا شدم قیمت انجام مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و […]

,

پرسشنامه محقق ساخته چیست

پرسشنامه محقق ساخته چیست محقق برای اینکه بتونه تحقیق یا پژوهش خودش رو انجام بده نیاز به یه ابزاری داره که خواسته های تحقیق را باهش بسنجه. حالا برای این کار ابزاری بنام پرسشنامه محقق ساخته (به انگلیسی made questionnaire) هست که شما باید طراحی کنید. مراحل طراحی پرسشنامه محقق ساخته برای تهیه پرسشنامه محقق […]

روش طراحی پرسشنامه محقق ساخته

نیاز به طراحی پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه محقق ساخته (به انگلیسی made questionnaire) ابزار سنجش و گردآوری نظرات کارشناسی خبرگان موضوعی است که در پی کاوش آن در پژوهش یا تحقیقی بر مبنای پایان نامه یا مقاله هستیم. در اغلب تحقیقات کارشناسی، کارشناسی ارشد و نیز در برخی موارد پایان نامه های دکتری که از […]