ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎسی در تحقیق کیفی دکتری

ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎسی در تحقیق کیفی دکتری

‫ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﭼﻴﺰی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻧﮕـﺎه ﻓـﺮد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه و ‫ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ هسته ‪ ﻣﺮﻛـﺰی ﻳـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﻪ‪ از روی ﻋﻤـﺪ اﻧﺠـﺎم ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮق داده ﻣﻲﺷﻮد‪ ﭼﺮا ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﺑـﺮای ‫ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺖ‪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻳـﺎ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ آن ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲﻛﻨﻨﺪه ﺷﻲء ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎ و ﺣﺎﻟـﺖﻫـﺎی‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻲء را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪

‫ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ دیسیپلین ‪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪی در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﻮاردی ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ(‪ ﻣﻨﻄﻖ و اﺧﻼق‪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻫﻮﺷـﻴﺎراﻧﻪ و ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ‫آنﭼﻪ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ‫ﺗﻔﻜﺮ در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ اﺳﺖ‪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣـﻲآﻳـﺪ‪ ﭘﺎﻳـﻪﻫـﺎی ‫ﺗﺌﻮری و روشﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪ وﻟﻲ در ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﻋﻠﻮم‪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ‫ﻛﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ اﺳﺖ‪ ‫ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺣﻴﺚ ارزشﺷﻨﺎﺳﻲ‪ دﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ از ارزشﻫـﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣﺤﻘـﻖ ‫ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ارزش ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ‪ و از ﺣﻴﺚ ﺳﺨﻨﻮری ﻫﻢ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ‫اﺳﺖ‪ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد‪ از ﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﻢواﻧﻀـﺒﺎط در ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ‫دﻳﮕــﺮی ﺑــﻪﻋﻨــﻮان ﺟﻨﺒﺸــﻲ در ﺗــﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ)‪از ﻧﻈــﺮ ادﺑــﻲ‪‫ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و ﻧﻤﻮدی از اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣـﺎ ‫ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣـﻞ‪ ﭘﺪﻳـﺪهﻫـﺎ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ‪ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ‫ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻲرﺳـﺪ‪ ‫ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺧﻼﻗﻴﺎت و ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳـﻲ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ ‫اﺧﻴﺮ واژه ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎی ﺣﺴﻲ ﭼﻮن دﻳﺪن‪ ﺷﻨﻴﺪن‪ و‪ ﻣﺤﺪود ﻣـﻲﺷـﻮد‪.

‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪ ‫اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت در داﻣﻨـﻪ درک‪ ﺗﻔﻜـﺮ‪‫ﺣﺎﻓﻈــﻪ‪ ﺗﺼــﻮرات‪ اﺣﺴﺎﺳــﺎت‪ ﺗﻤــﺎﻳﻼت‪ اﻋﻤــﺎل ارادی و ﻏﻴــﺮارادی و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫــﺎی‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪.