پایان نامه چیست

پایان نامه چیست

پایان نامه پایان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. برای دریافت بازخوردی از آموخته های دانشجو در طول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، نوشتاری با موضوع و مضمون مشخص و دارای چارچوب معین ارائه میشود که موسوم به پایان نامه، رساله و یا تحقیق پایانی دانشگاه است که به انگلیسی dissertation – essay – thesis هم خوانده میشود.

پایان نامه دارای اجزای و بخش های مختلف پنجگانه است:

ـ پروپوزال با طرح پیشنهادی موضوع پایان نامه

ـ فصل اول پایان نامه یا مقدمات و کلیات تحقیق

ـ فصل دوم پایان نامه یا محتوای ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

ـ فصل سوم پایان نامه یا متدولوژی و روش تحقیق در پایان نامه

ـ فصل چهارم پایان نامه که به تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق می پردازد.

ـ فصل پنجم پایان نامه که نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق در سطوح بالا را مطرح میکند.