مقاله بیس دکتری مدیریت خط مشی گذاری

مقاله بیس دکتری خط مشی گذاری

سوال: دکتری مدیریت خط مشی گذاری هستم؛ نیاز به چند مقاله بیس و منبع برای پایان نامه با موضوع ساختار حکمرانی در سازمان دارم.

پاسخ: ۱۰ نمونه مقاله منبع بیس برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت خط مشی گذاری در حوزه حکمرانی ؛

مقاله بیس ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ ISI برای موضوع حکمرانی – دکتری مدیریت دولتی خط مشی گذاری سازمانی