مقاله بیس بازاریابی

مقاله بیس بازاریابی پایان نامه ارشد مدیریت

مقاله بیس بازاریابی ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ میخواستم با موضوع پایان نامه ارشد بازرگانی (احمدی)

مقاله بیس ۲۰۱۸ با موضوع پیشنهادی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

تببین اثربخشی برآیندهای نوآوری بر ظرفیت استراتژی های بازاریابی

و مقاله ۲۰۱۸ زیر

تاثیر مدیریت دانش مشتری بر جهت گیری ظرفیت نوآوری و نتایج آن بر بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط