جمع آوری داده فصل چهار پایان نامه

جمع آوری داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم پایان نامه

 پیش از جمع آوری داده ها باید هر نوع ابزار اندازه گیری مورد نیاز شناسایی و حتی بسط داده شود ، یا اگر قرار است داده ها در شرحی توصیفی بیاید ، پژوهشگر باید آنها را برای یاداشت برداری میدانی سازماندهی کند . اگر تحقیق مربوط به قوم نگاری است محقق باید داده ها را از طریق شیوه هایی مانند مصاحبه و مشاهده جمع آوری کند . اگر تحقیقی تجربی (آزمایشی) صورت گیرد تدابیر پیش از فرایند جمع آوری داده ها یا در حین آن اجرا یا دستکاری می شود . در اصل ، در این مرحله ی آزمایش اجرا و اندازه گیریها انجام می گردد . در مورد زمینه یابی ها از ابزارهای اندازه گیری، مانند آزمونهای پیشرفت تحصیلی با پرسشنامه ها استفاده می شود . اگر ابزارها مشخص شده باشد باید پیش از جمع آوری داده های اصلی تحقیق آزمایش شود. سپس داده ها باید برای تجزیه و تحلیل ، تلفیق ، کدگذاری و آماده شود. زمانی که ابزار گردآوری داده ها در فصل چهارم پایان نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته است، باید جواب های مصاحبه کدگذاری شود و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار قرار گیرد.

همچنین شما میتوانید برای بدست آوردن شاخص ها و متغیرهای دقیقتر پرسشنامه محقق ساخته در فصل چهارم پایان نامه که همان فصل آماری تحقیق است، از مصاحبه بهره بگیرید.

مصاحبه میتواند شاخص ها را به شما بدهد و سپس شما با داشتن این شاخص ها میتوانید خیلی راحت به طراحی پرسشنامه محقق ساخته خود اقدام کنید.

سعی کنید شاخص ها و همچنین سوالات پرسشنامه را طوری دسته بندی کنید که معلوم باشد هر سوال مربوط به چه فرضیه یا سوال یا هدفی از پروپوزال یا پایان نامه است.